ឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោក Louis Vuitton ស្ថិតនៅកណ្តាលម៉ាកថ្មីដែលមានអ្នកដឹកនាំច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅ Nicolas Ghesquere និងការសង្កត់ធ្ងន់ថ្មីលើ ការសំរេចចិត្តនិងសិល្បៈហត្ថកម្មដ៏សំខាន់ជំនួសឱ្យភាពប្លែកនិងភាពសៅហ្មងដែលបានកំណត់សិទ្ធិកាន់កាប់របស់លោក Marc Jacobs នៅរោងចក្រថាមពលបារាំង។ ទោះយ៉ាងណាវាជាការសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់លោក Jacobs បានកត់ចំណាំនូវប្រាក់ចំណេញរបស់លោក Vuitton សម្រាប់ការស្នាក់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍របស់គាត់។ ។

ការរត់ដំបូងនៃកាបូបបួនដែលរួមបញ្ចូលទាំងការតោងពីរកាបូបស្មានិង tote មួយត្រូវបានសម្រួល, សាមញ្ញហើយមានរហូតដល់ប្រាំពីរពណ៌ដែលមានចាប់ពីពណ៌ប្រផេះរហូតដល់ប្រផេះរហូតដល់ប្រផេះទៅនឹងក្បាច់ប្រផេះ។ ពួកគេអាចទទួលស្គាល់ Vuitton ដោយសារតែការបោះពុម្ពមូលប្បទានប័ត្រប៉ុន្តែពួកគេខុសគ្នាគ្រប់គ្រាន់មិនឱ្យសមនឹងភាពប្លែករបស់ម៉ាករបស់យីហោ។ ការពង្រីកទឹកសមុទ្រដែលជាប់លាប់ដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន LV នេះសម្រាប់ការបញ្ចូល Damier ដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងជិត 10 ឆ្នាំមកហើយដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៃការបោះពុម្ពហួសពីការបោះពុម្ពរបស់វា។ សូមពិនិត្យមើលកាបូបទាំងអស់ពណ៌និងតម្លៃខាងក្រោម។

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Damier Here SoursLurs ធាតុក្ដាប់ – Carmine
735 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Damier Sourer SoursLurs Clutch – Sustaward
735 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Damier Couper CoursLurs Hutch – Cyan
735 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

Louis Vuitton Damier Couper Couper Septch – Mimosa
735 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

Louis Vuitton Damier Couper Couper Coursleurs – Quetsche
735 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Damier Sourer Sourer Serve Hutch – ជាទឹកដី
735 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

Louis Vuitton Damier Sourer SoursLurs Clutch – GRES
735 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier Kit Couleurs Kit ក្ដាប់ – Mimosa
1.230 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier Couper Kit Clows – Quetsche
1.230 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Damier Kit Couleurs Kit ក្ដាប់ – Carmine
1.230 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Damier Kit Couchurs Kit ក្ដាប់ – ការបញ្ចូង
1.230 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier Damier Model Somul Smul Modul Mob របស់កាបូប – ការផ្តល់ទឹក
1.610 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier Couper Couper Somulurs កាបូបស្មា – ស្តុប
1.610 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier Damier SuLleurs Modul Mot របស់ស្មា – Cyan
1.610 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier Damuils Modul Modul Bag របស់ស្មា – Mimosa
1.610 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

ក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton Damier Damer Suleurs Tote –fiment
2,450 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier CoolLurs Tote – Quetsche
2,450 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier CoolLurs Tote – Mimosa
2,450 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton

លោក Louis Vuitton Damier Coolleurs Tote – Cyan
2,450 ដុល្លារតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton