ខ្ញុំនៅតែបន្តចូលចិត្តម៉ាក Marc ដោយ Marc Jacobs Line ។ កាបូបកំពុងផ្តួល Gaudy ហួសហេតុក៏ដូចជាលោក Marc Jacobs ធ្ងន់ហួសប្រមាណក៏ដូចជាការបន្ថែមរូបរាងដែលគួរឱ្យទាក់ទាញខ្លាំងណាស់។ សូម្បីតែស្បែកជើងកវែងទាំងនេះនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអស្ចារ្យ! ខ្ញុំអាចនិយាយរឿងមួយ: ខ្ញុំទាំងអស់សម្រាប់ការមាន Marc ដោយ Marc Jacobs Line មិនត្រឹមតែមើលទៅប្រសើរជាង Marc Jacobs Line នៅឡើយទេ។

ហាងការមកដល់ថ្មីរបស់ម៉ាកម៉ាកម៉ាកជេសរបស់លោកម៉ាកុសនៅសាក់!