នៅសប្តាហ៍នេះនៅលើកាបូបដែលយើងបានឃើញ:

Heidi Montag, អនុវត្ត Prada ហើយបន្តរំខានយើង [តំណភ្ជាប់]
Stephanie PLATT ព្យាយាមជិះរលកសាធារណៈរបស់នាងជាមួយមិត្តរបស់នាងនិងម៉ាក Chanel របស់នាង [Link]
Kardashians Karry Klutches [តំណភ្ជាប់]
Selena Gomez បន្តពន្យាករយើងដោយជម្រើសកាបូបដៃផ្សេងទៀត [តំណភ្ជាប់]
Hobo Groazed របស់ 33 ដុល្លារនៅលើ Britney Spears [តំណភ្ជាប់]