ចំណីជាច្រើនសម្រាប់ផ្នែកស្ទីលផ្កាយ! បានរកឃើញនៅឯហាងលក់ទំនិញរបស់អ្នករចនាម៉ូដលោក Beverly Hills របស់អ្នករចនាម៉ូដលោក Rebeca Bors Rainij ត្រូវបានគេចាប់បាននូវ Traccolina រីករាយរបស់ Traccolina ក៏ដូចជាដាក់ការក្តោបយ៉ាងទន់ភ្លន់នៅលើពោះរបស់ Heidier Pregger របស់ Heider Klum ។ peek-a-boo, ទារកនៅតាមផ្លូវ។ មានតែបញ្ហានៃថ្ងៃរហូតដល់ទារកទើបនឹងកើតនឹងចូលរួមជាមួយលោក Leni កូនរបស់ Hidi (ដែល 1 នាក់) ។ ចងខ្សែដល់ហេឌីក៏ដូចជាត្រាក៏ដូចជាអ្វីដែលល្អបំផុត។ ?