ឆ្នាំថ្មី, ប្រភេទថ្មីនៅលើ perseblog! ដូច្នេះមានភាពសប្បាយរីករាយខ្លះហើយចូលរួមក្នុងការបំពេញរបស់យើងនៅប៉ុស្តិ៍ខិត្តប័ណ្ណរបស់ Chanel Multicolor Multicolor Multicolor Wool ពី Cruise 2010/2011 ។ កាបូបដែលមានតម្លៃ 3.400 ដុល្លារត្រូវបានលក់ចេញតាមរបៀបណាមួយរបស់ Chanel Boutiqueres ទូទាំងប្រទេស។

បំពេញចន្លោះទទេនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម: កាបូបម៉ាក Chanel នេះគឺ __________________ ។