បានល្អយើងនៅឯប្លក់កាបូបបានសំរេចថានៅសប្តាហ៍នេះនឹងក្លាយជាសប្តាហ៍របស់យើងដែលមិនធ្លាប់មានរបស់យើង។ យ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងមានការប្រកាសមួយក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានឧទ្ទិសដល់អ្នកពេញចិត្តរបស់យើង! ដូច្នេះសូមឱ្យយើងដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញហើយយើងនឹងធ្វើការលើវា! សូមឱ្យសប្តាហ៍នៃការប្រារព្ធពិធីចាប់ផ្តើម! ?